Vítame Vás v na stranke Potravinyzilina.sk (ďalej len „Stránka“). Pred nákupom a využitím našich služieb si prosím pozorne prečítajte nižšie uvedené podmienky a upozornenia. Tieto obchodné podmienky sú zmluvou medzi Vami ako Kupujúcim a spoločnosťou WMS, s.r.o. , Potravinyzilina.sk ako Predávajúcim. Zaškrtnutím vyjadrujete súhlas s ustanoveniami a podmienkami uvedenými nižšie.

 1. Všeobecné ustanovenia a vymedzenie pojmov

Tieto všeobecné obchodné podmienky (ďalej len „Podmienky“) sa vzťahujú na všetky obchodné vzťahy uzatvorené prostredníctvom systému online supermarketu Potravinyzilina.sk a upravujú práva a povinnosti medzi Kupujúcim a Predávajúcim. Podmienky sú stanovené v súlade s právnym poriadkom Slovenskej republiky. Vo veciach neupravených týmito Podmienkami, základné zásady a princípy obchodných vzťahov upravujú príslušné ustanovenia Obchodného zákonníka č. 513/1991 zb. v znení neskorších predpisov. Všetky ustanovenia tu uvedené sú platné, pokiaľ nie je písomnou zmluvnou formou medzi dodávateľom a zákazníkom uvedené inak. „Predávajúcim“ sa rozumie: WMS, s.r.o. Svätoplukova 5 01001 Žilina IČO: 36690236 DIČ: 2022262792

Orgán dozoru: Inšpektorát SOI pre Žilinský kraj Predmestská 71, P. O. BOX B-89, 011 79 Žilina 1 Odbor výkonu dozoru tel. č. 041/763 21 30, 041/724 58 68 fax č. 041/763 21 39 Web www.soi.sk

„Kupujúcim“ sa rozumie v elektronickej databáze Predávajúceho zaregistrovaná fyzická alebo právnická osoba, ktorá odoslala po vlastnej autorizácii elektronickú Objednávku. Kupujúci je povinný v registračnom formulári uviesť presné a pravdivé údaje. Fyzická osoba musí byť staršia ako 18 rokov.

„Príjemcom“ sa rozumie v Objednávke Kupujúcim zadefinovaná fyzická alebo právnická osoba určená na prevzatie predmetu Objednávky na adrese uvedenej v registračnom formulári ako miesto dodania (ďalej len „Dodacia adresa“).

„Objednávkou“ sa rozumie vyplnený a odoslaný elektronický objednávkový formulár obsahujúci informácie o Kupujúcom, poprípade Príjemcovi (pokiaľ nie je totožný s Kupujúcim), objednanom tovare z ponuky obchodu a cene tohto tovaru a služby.

„Položkou“ sa rozumie ktorýkoľvek produkt z produktového katalógu. Objednávka môže obsahovať niekoľko položiek z produktového katalógu a taktiež každá položka v Objednávke môže byť zastúpená rôznym počtom kusov.

 1. Objednávka – uzatvorenie kúpnej zmluvy

2.1 Odoslaná Objednávka je návrhom kúpnej zmluvy. Odoslaním elektronickej Objednávky Kupujúci záväzne potvrdzuje, že sa oboznámil s týmito Podmienkami a že s nimi bezvýhradne súhlasí. Odoslaním elektronickej Objednávky Kupujúci akceptuje všetky ustanovenia Podmienok v znení platnom v deň odoslania tejto Objednávky.

2.2 Pod odoslaním Objednávky sa chápe kliknutie na tlačidlo „Objednať s povinnosťou platby“ pri spracovaní nákupného košíka na stránke v časti „Pokladňa“.

2.3 Záväzným pre účely Objednávky je výber tovaru na základe popisu. Vizuál a obrázky majú nezáväzný, iba informatívny charakter.

2.4 Hmotnosť produktov pre účel zistenia celkovej hmotnosti nákupu je orientačná, nemusí zodpovedať skutočnosti.

2.5 Všetky Objednávky podané prostredníctvom Stránky sú pre Kupujúceho záväzné.

2.6 Kúpna zmluva je uzavretá potvrdením Objednávky Predávajúcim. Potvrdenie Objednávky sa Kupujúcemu automaticky zobrazí na stránke hneď ako potvrdí Objednávku a zároveň Kupujúci dostáva informáciu o tomto potvrdení e-mailom alebo SMS správou.

2.7 Kúpna zmluva nadobúda účinnosť zaplatením v zmysle bodu 4.2 alebo bodu 4.3.

2.8 Za pracovné hodiny je považovaný čas od 08:00 do 16:00 v pracovné a voľné dni pokiaľ na ne nepripadá štátny sviatok a/alebo deň pracovného pokoja.

 1. Cena tovarov a služby

3.1 S výnimkou tovarov vzťahujúcich sa k bodu 3.2 týchto Podmienok, ceny tovarov sú tie ako sú uvedené na Stránke v čase zaslania Objednávky a ceny v tejto výške sú aj účtované.

3.2 Pri vážených tovaroch (ako niektoré položky u ovocia a zeleniny a pod.) je cena stanovená za definovanú hmotnostnú jednotku (1 kg). Účtovaná cena je však cena vypočítaná na základe skutočnej hmotnosti naváženej v čase váženia tovaru.

3.3 Všetky ceny uvádzané na Stránke sú vrátane DPH v príslušnej výške určenej v zmysle právnych predpisov platných a účinných v čase platby za tovar.

3.4 Výsledná cena, ktorá sa objaví v Objednávke pred jej potvrdením Kupujúcim, je uvedená vrátane všetkých daní a poplatkov, obsahuje cenu vratných obalov v prípade objednania tovarov takto balených resp. bežne distribuovaných.

3.5 Ceny tovarov sa menia na Stránke priebežne v závislosti od aktuálnych ponúk obchodných partnerov a dodávateľov Predávajúceho.

3.6 V prípade uhradenej a akceptovanej Objednávky podľa bodu 2.6 cena takto objednaného tovaru je záväzná pre obe zmluvné strany.

3.7 Celková cena každej Objednávky je súčtom ceny za tovar a ceny za dovoz tovaru služby.

3.8 Predávajúci môže zmeniť pred potvrdením objednávky cenu tovaru uvedenú v katalógu elektronického obchodu pri objednávkach všetkých výrobkov v prípade zmeny právnych predpisov, zmene menových kurzov, pri výraznom náraste inflácie a zmene cien od výrobcov alebo dodávateľov tovaru, alebo pokiaľ zistí, že daná cena bola chybne uvedená.

 1. Platobné podmienky

4.1 Úhradu celkovej ceny Objednávky je možné realizovať elektronickou platbou prostredníctvom platobného terminálu Predavajúceho alebo v hotovosti pri doručení tovaru. Platby je možné realizovať kreditnými a debetnými kartami Visa, Visa Electron, MasterCard Electronic, Maestro.

4.2 Úhrada zrealizovaná iným spôsobom ako je definované v bode 4.1 môže byť akceptovaná iba na základe predchádzajúceho súhlasu Predávajúceho.

4.3 Ako doklad o zaplatení slúži faktúra vystavená a zaslaná na e-mail Kupujúceho v čase dokončenia objednávky. Potvrdenie o úhrade dostane Kupujúci vo forme faktúry.

 1. Dodacie podmienky

5.1 Miestom dodania tovaru je Dodacia adresa určená Kupujúcim (na Stránke uvedené v časti Nákupný košík- „Zákazník“) nachádzajúca sa v obciach a mestách okresov Bytča a Považská Bystrica. Kupujúci môže mať nadefinovaných viacero Dodacích adries

5.2 Tovar dodáva Predávajúci denne. V prípade, že na niektorý z uvedených dní pripadá štátny sviatok a/alebo deň pracovného pokoja, môže byť takýto deň chápaný ako nepracovný.

5.3 Dátum a čas dodania si Kupujúci môže zvoliť pri zadávaní Objednávky v Nákupnom košíku v “spôsob dodania, spôsob platby“.

5.4 Za najskorší možný termín dodania si môže Kupujúci určiť deň a čas v možnostiach v “Spôsob dodania.”

5.5 Po dohode medzi Kupujúcim a Predávajúcim je možný dovoz aj v iných časových intervaloch a na iné miesta dodania ako sú uvedené v bode 5.1, 5.4 a 5.5.

5.6 V prípade dodania Objednávky v rozsahu menej ako 100% objednaných Položiek alebo kusov jednotlivých tovarov, je Kupujúcemu zohľadnená príslušná čiastka za nedodaný tovar.

5.7 Tovar bude doručený na adresu uvedenú v poli „odhad dopravy a dane“. Doručením Objednávky sa rozumie dopravenie tovaru po prvé uzamykateľné dvere domu či bytového domu. V prípade, že Kupujúci býva v obytnom súbore, do ktorého je vstup obmedzený (rampa, brána, vrátnik a pod.), je povinný zabezpečiť personálu Predávajúceho prístup. Predávajúci nenesie zodpovednosť za nedodanie tovaru v prípade neumožnenia prístupu na Dodaciu adresu a v prípade, že sa Dodacia adresa nenachádza v okrese Žilina.

5.8 Prebratím Objednávky môže Kupujúci poveriť aj inú osobu, ktorým je Príjemca. Príjemca môže prebrať tovar v prípade neprítomnosti Kupujúceho v čase, ktorý si Kupujúci vybral pre donášku tovaru a zároveň Príjemca akceptuje prebratie tovaru za tých istých pravidiel a podmienok, ktoré si pre donášku vybral Kupujúci. Osoba na Dodacej adrese, ktorá preberie tovar, je zo strany Predávajúceho pokladaná za autorizovanú osobu na prebratie tovaru. Ak ani Kupujúci, ani Príjemca nebude prítomný v priestoroch prebratia tovaru, Predávajúci bude okamžite kontaktovať Kupujúceho a snažiť sa dohodnúť iný termín dodávky tovaru.

5.9 V prípade, že objednávku nebude možné doručiť z dôvodu na strane Kupujúceho, je Kupujúci povinný odobrať tovar na mieste určenom Predavajúcim.

5.10 V prípade nepriaznivého počasia alebo v prípade nepredvídaných komplikácií, bude potrebné prispôsobiť dodávku tovaru týmto podmienkam. V prípade veľmi výrazného omeškania bude Kupujúci zo strany Predávajúceho kontaktovaný a upovedomený o predĺžení času dodania. Objednaný tovar Predávajúci doručí hneď v prvý možný termín, ktorý mu podmienky umožnia.

5.11 Vlastnícke právo k tovaru prechádza na Kupujúceho jeho prevzatím, pod podmienkou zaplatenia celej kúpnej ceny.

 1. Reklamácia objednávky

6.1 Predávajúci garantuje kvalitu dodávaného tovaru.

6.2 Pri prebraní tovaru je potrebné si skontrolovať počet jednotlivých položiek, ako aj prípadné fyzické poškodenie tovaru. Po skontrolovaní je Kupujúci/Príjemca v prípade nespokojnosti s kvalitou doručeného tovaru povinný Predávajúceho o túto skutočnosť informovať. Kupujúci/Príjemca má právo tovar neprevziať a požiadať o reklamáciu. Kupujúci je povinný uskladňovať zakúpený tovar podľa inštrukcií výrobcu na obale. Reklamácia nebude uznaná ak preukázateľne zákazník nedodržal inštrukcie výrobcu, alebo závada bola zapríčinená jeho zlou manipuláciou a skladovaním.

6.3 Reklamovať je možné len tovar zakúpený prostredníctvom www.potravinyzilina.sk.

6.4 Reklamáciu je nevyhnutné uplatňovať bez zbytočného odkladu, a to hneď na mieste pri doručení tovaru Kupujúcemu.

6.5 Reklamácia musí byť vyhotovená emailom na kontaktné údaje

objednavky@potravinyzilina.sk​.

6.6 Na tovar sa vzťahujú identické záručné podmienky, ako sú uvedené na výrobku od daného výrobcu/dovozcu/dodávateľa.

6.7 Kupujúci zodpovedá Predávajúcemu za všetky straty, ktoré mu vzniknú tým, že úmyselne porušil niektoré z predchádzajúcich ustanovení resp., že neuvádzal pravdivé údaje vo svojom registračnom formulári.

6.8 Včas reklamovaný tovar, preukázateľne zakúpený prostredníctvom internetového obchodu www.potravinyzilina.sk (faktúra alebo príjmový pokladničný doklad), bude reklamácia riešená po dohode s kupujúcim: a) výmenou za tovar nový (ak je na sklade), b) vrátením peňazí, c) odrátaním sumy reklamovaného tovaru v nasledujúcej objednávke.

 1. Storno objednávky

7.1 Zadanú Objednávku je možné zo strany Kupujúceho stornovať telefonicky na zákazníckej linke 0948 043 978 alebo zaslaním emailu na adresu: objednavky@potravinyzilina​.sk​s uvedením čísla objednávky najneskôr 60 minút po vykonaní objednávky.

7.2 Predávajúci si vyhradzuje právo stornovať objednávku, alebo jej časť, ak nie je možné z technických príčin tovar dodať v požadovanej lehote či za podmienok objednávky, ak sa tovar už nevyrába alebo nedodáva alebo sa výrazným spôsobom zmenila jeho cena účtovaná zo strany dodávateľa tovaru. V prípade, že táto situácia nastane, Predávajúci bude bezodkladne kontaktovať Kupujúceho za účelom dohody o ďalšom postupe. V prípade, že Kupujúci už cenu z objednávky (zálohovej faktúry) alebo jej časť zaplatil a nedôjde k dohode medzi Predávajúcim a Kupujúcim o poskytnutí iného tovaru v rovnakej kvalite a cene ani o inom náhradnom plnení, Predávajúci sa zaväzuje vrátiť Kupujúcemu cenu zaplatenú za tovar alebo preddavok podľa bodu 5.6.

 1. Záručná doba

8.1 Na potraviny je poskytovaná záručná doba rovnajúca sa dátumu spotreby uvedeného na obale. Záručná doba na drogériu a spotrebný tovar je taká, aká je uvedená na obale. Na výrobky, ktoré nemusia mať uvedenú záručnú dobu sa vzťahuje zákonná záručná doba. Pri používaní tovaru je potrebné riadiť sa návodom na použitie a údržbu.

8.2 Priložený doklad o predaji zaslaný e-mailom pri dokončení objednávky slúži zároveň ako záručný list. Záručná doba začína plynúť v deň odovzdania tovaru. Práva a povinnosti

Kupujúceho sa riadia podľa Občianskeho zákonníka. Záruku si je možné uplatniť prostredníctvom zákazníckeho servisu Predávajúceho.

 1. Práva a povinnosti predávajúceho

9.1 Predávajúci je povinný spracovať záväznú Objednávku, odoslať objednaný tovar a dodať ho na Dodaciu adresu ak je tovar dostupný na sklade Predavajúceho .

9.2 Predávajúci má povinnosť vymazať registrovaného zákazníka z databázy v prípade, že o to zákazník písomne požiada.

9.3 Predávajúci má právo od kúpnej zmluvy (záväznej Objednávky) odstúpiť až do okamihu dodania tovaru, ktoré je predmetom danej kúpnej zmluvy, a to z akéhokoľvek dôvodu alebo aj bez uvedenia dôvodu. Kupujúci týmto berie na vedomie, že Predávajúci spravidla od takej zmluvy odstúpi v prípade, že sa tovar prestal vyrábať alebo dodávať na trh.

9.4 Predávajúci si vyhradzuje právo jednostranne meniť ustanovenia týchto Podmienok a všetky ceny a poplatky bez predchádzajúceho upozornenia. Nové Podmienky a cenník nadobúdajú účinnosť a sú záväzné pre Kupujúceho ich uverejnením na stránke.

9.5 Predávajúci si vyhradzuje právo tlačových chýb pri publikovaní jednotlivých údajov na stránke.

 1. Práva a povinnosti kupujúceho

10.1 Kupujúci je povinný kedykoľvek v rámci zvoleného časového intervalu byť dostupný a schopný prevziať objednávku.

10.2 Kupujúci je povinný uviesť správnu a úplnú dodaciu adresu, na ktorú má byť objednaný tovar doručený.

10.3 Kupujúci je povinný odobrať objednaný tovar v rozsahu uvedenom v objednávke a zaplatiť celkovú cenu. Výnimku tvoria ovocie a zelenina pri ktorých má Kupujúci právo požadovať náhradný tovar pri nespĺňaní požiadaviek, čomu by sa dalo predísť osobným výberom tovaru. Ide o estetickú závadnosť, či pri kusovom tovare o veľkosť.

10.4 V prípade porušenia povinností definovaných v bodoch 10.1 až 10.3, t.j. že Kupujúci na vyzvanie nie je spôsobilý prevziať (neprevezme) Objednávku kedykoľvek v stanovenom časovom intervale, je takéto porušenie považované za neprebratie Objednávky zo strany Kupujúceho a Predávajúci je oprávnený účtovať Kupujúcemu poplatok 20 EUR. Kupujúci je aj naďalej svojou objednávkou viazaný.

10.5 Kupujúci má právo na vymazanie svojich osobných údajov z databázy Predávajúceho, ak ho o to požiada písomnou formou. Predávajúci sa týmto zaväzuje najneskôr do 3 dní od doručenia písomnej žiadosti Kupujúceho údaje o Kupujúcom z databázy vymazať. V databáze zostanú iba údaje potrebné pre účely účtovníctva, daňové účely ako aj iné účely v súlade so zákonom č. 395/2002 Z.z. o archívoch a registratúrach a o doplnení niektorých predpisov.

10.6 V prípade, že tovar pri prevzatí Príjemcom nie je v zhode s kúpnou zmluvou, má Kupujúci právo na to, aby Predávajúci bezplatne a bez zbytočného odkladu dodal tovar zodpovedajúci kúpnej zmluve, a to podľa požiadavky Kupujúceho buď výmenou daného tovaru za tovar objednaný alebo za iný porovnateľný tovar.

10.7 Kupujúci zodpovedá za aktuálnosť svojich údajov zadaných na Stránke, vrátane adresy, platobných informácií, telefónneho čísla, emailovej adresy a údajov týkajúcich sa iného

preberateľa tovaru. Aktualizovať údaje môže Kupujúci v sekcii „Moj účet“ na Stránke alebo cez zákaznícky servis Predávajúceho.

 1. Ochrana osobných údajov

11.1 Vyplnením registračného formulára, alebo záväznej Objednávky v rámci internetového obchodu Potravinyzilina.sk, Kupujúci týmto udeľuje Predávajúcemu súhlas so zhromažďovaním, spracovaním a archivovaním osobných údajov o Kupujúcom a jeho nákupoch pre účel poskytovania služieb Predávajúceho v zmysle zákona č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Tento súhlas je poskytnutý na dobu neurčitú a môže byť kedykoľvek písomne odvolaný. V takom prípade Predávajúci odstráni zo svojej databázy všetky osobné údaje Kupujúceho v nevyhnutnom rozsahu.

11.2 Predávajúci vynaloží maximálne úsilie na zabezpečenie absolútnej diskrétnosti informácií o Kupujúcom a ich dostupnosti len tým osobám, ktoré potrebujú tieto informácie k realizácií služieb Predávajúceho.

11.3 Predávajúci sa zaväzuje, že osobné údaje Kupujúceho neposkytne v akejkoľvek podobe tretej strane. Osobné údaje Kupujúceho budú podľa zákona prísne zabezpečené a použité výhradne pri komunikácii medzi Predávajúcim a Kupujúcim. Spracovanie a nakladanie s osobnými údajmi prebieha v súlade so zákonom č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

11.4 Dotknutá osoba môže v rámci vytvárania Nákupného košíka podľa svojho vlastného uváženia (dobrovoľne) udeliť Predávajúcemu v súlade s ustanovením § 11 ods. 1 ZoOOÚ svoj súhlas so spracovaním a uchovávaním Objednávacích údajov (v rozsahu: meno a priezvisko Zákazníka, miesto (miesta) dodania Tovaru (vrátane poštového smerovacieho čísla a prípadne aj čísla poschodia bytu v bytovom dome, ktorý bol označený ako miesto dodania Tovaru), telefónne číslo a emailová adresa Zákazníka), ako Osobných údajov poskytnutých pri vytváraní Nákupných košíkov na účely priameho marketingu Predávajúceho (ďalej aj ako „Súhlas“). Na základe udeleného Súhlasu je Predávajúci oprávnený zasielať Zákazníkovi marketingové ponuky tovarov a služieb, newsletter, informácie o produktoch a novinkách, ďalšie informácie marketingového charakteru súvisiace s predmetom podnikania Predávajúceho, ako aj vykonávať marketingové prieskumy. Predávajúci je na základe udeleného Súhlasu oprávnený spracúvať a uchovávať Osobné údaje aj na účely tvorby internej štatistiky Predávajúceho z dôvodu získavania informácií o preferenciách Zákazníkov pri výbere tovarov.

 1. Licencie, Autorské práva

12.1 Autorské a vlastnícke práva. Celý obsah ako aj dizajn, text a grafika, vrátane úprav, výberov a zbierania a všetok software sú majetkom Predávajúceho. Predávajúci týmto udeľuje súhlas výhradne len na ich prezeranie, elektronické kopírovanie a tlačenie v papierovej podobe za účelom zriadenia Objednávky.

12.2 Akékoľvek ďalšie používanie materiálov zo Stránky, zahŕňajúc modifikácie, distribúciu alebo kopírovanie za účelom iným ako bolo definované v bode 12.1, je bez predchádzajúceho súhlasu Predávajúceho zakázané. Kupujúci alebo tretia strana berie na vedomie, že Predávajúci ostáva jediným vlastníkom takýchto materiálov a že Kupujúci alebo tretia strana nezískava žiadne vlastnícke ani autorské práva stiahnutím takýchto materiálov. Predávajúci si

vyhradzuje právo odvolať kedykoľvek túto autorizáciu a akékoľvek použitie môže byť okamžite prerušené písomným oznámením zo strany Predávajúceho.

12.3 Ochranná známka/Logo. Označenie „Potravinyzilina.sk“, všetky logá Predávajúceho a všetky tituly, písma, mená, grafika a tlačidlové ikony, známky služieb, ochranné známky a/alebo pracovný odev Predávajúceho alebo iný majetok patriaci Predávajúcemu nesmie byť použitý iným spôsobom než je presne vymedzené v týchto Podmienkach.

12.4 Všetky ostatné ochranné známky, mená produktov a názvy spoločností alebo logá objavujúce sa na Stránke sú majetkom ich zákonných vlastníkov a Kupujúcemu nevzniká žiadne vlastnícke ani autorské právo týkajúce sa týchto ochranných znakov, loga, názvov používaním Stránky alebo služieb Predávajúceho.

 1. Dostupnosť stránky

13.1 Kupujúci berie na vedomie, že sa môže vyskytnúť situácia, kedy Stránka nebude prístupná alebo nebude z akéhokoľvek dôvodu fungovať.

13.2 Prístup na Stránku je zabezpečený použitím užívateľského mena (ďalej len „ID“) a hesla Kupujúceho. V prípade zabudnutia hesla môže Kupujúci požiadať cez Stránku o nové heslo a systém mu automaticky vygeneruje nové prístupové heslo. Výhradne Kupujúci je zodpovedný za autorizovaný alebo neautorizovaný prístup na jeho účet pod jeho užívateľským menom.

13.3 Kupujúci súhlasí so znášaním zodpovednosti za dôvernosť informácií týkajúcich sa jeho ID a hesla a znášaním poplatkov súvisiacich s použitím jeho hesla na Stránke. Kupujúci súhlasí s tým, že v prípade neoprávneného nahlásenia na Stránku pod jeho ID a heslom bezodkladne informuje zákaznícku linku Predávajúceho a nebudete toto heslo a ID používať do okamihu, kým mu Predávajúci neodsúhlasí ďalšie používanie jeho ID a hesla.

13.4 Kupujúci súhlasí s uplatnením zákonov, ktoré upravujú služby poskytované Predávajúcim, Stránky a týmito Podmienkami. Kupujúci potvrdzuje, že je plnoletý (18 ročný a viac) a je spôsobilý súhlasiť so zmluvou a vykonávať hore uvedené povinnosti.

14.Odstúpenie od Kúpnej zmluvy zo strany zákazníka – spotrebiteľa

14.1 Ustanovenia tohto článku VOP sa vzťahujú výlučne na Zákazníkov – fyzické osoby, ktoré pri uzatváraní a plnení Kúpnej zmluvy s Predávajúcim vystupovali v postavení Spotrebiteľa. Zákazník – fyzická osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení Kúpnej zmluvy s Predávajúcim konala v rámci predmetu svojej podnikateľskej činnosti, zamestnania alebo povolania, môže odstúpiť od uzavretej Kúpnej zmluvy za podmienok uvedených v príslušných právnych predpisoch (najmä v zákone č. 513/1991 Z.z. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov).

14.2 Zákazník je oprávnený odstúpiť od Kúpnej zmluvy a vrátiť Tovar nadobudnutý prostredníctvom Služby bez udania dôvodu v lehote 14 dní odo dňa uzavretia Kúpnej zmluvy (prevzatia Tovaru) (ďalej aj ako „Lehota na odstúpenie od Zmluvy“).

14.3 Lehota na odstúpenie od Zmluvy sa považuje za zachovanú, ak oznámenie Zákazníka o odstúpení od Zmluvy (ďalej len ako „Oznámenie o odstúpení“) bolo odoslané Predávajúcemu najneskôr v posledný deň Lehoty na odstúpenie od Zmluvy. Dôkazné bremeno o uplatnení práva na odstúpenie od Zmluvy znáša Zákazník.

14.4 Zákazník môže uplatniť právo na odstúpenie od Zmluvy u Predávajúceho zaslaním

Oznámenia o odstúpení na emailovú adresu Predávajúceho: objednavky@potravinyzilina​.sk

alebo na korešpondečnú adresu predávajúceho: WMS, s.r.o. , Svätoplukova 5 , 01001 , Žilina. 14.5 Oznámením o odstúpení sa na účely týchto VOP rozumie akékoľvek jednoznačne formulované vyhlásenie Zákazníka adresované Predávajúcemu, ktorým Zákazník vyjadrí svoju vôľu odstúpiť od uzavretej Kúpnej zmluvy. Oznámenie o odstúpení by malo obsahovať aspoň nasledovné minimálne obsahové náležitosti: (a) identifikačné údaje Predávajúceho v rozsahu obchodné meno a sídlo; (b) identifikačné údaje Zákazníka v rozsahu meno, priezvisko, adresa Miesta dodania; (c) číslo Nákupného košíka; (d) presnú špecifikáciu Tovaru, od ktorého kúpy Zákazník odstupuje; (e) v prípade písomného Oznámenia o odstúpení aj dátum jeho spísania a vlastnoručný podpis Zákazníka.

14.6 Zákazník nie je oprávnený odstúpiť od Kúpnej Zmluvy v nasledovných prípadoch: (a) pri predaji Tovaru, ktorý podlieha rýchlemu zníženiu akosti alebo skaze; (b) pri predaji Tovaru uzavretého v ochrannom obale, ktorý nie je vhodné vrátiť z dôvodu ochrany zdravia alebo z hygienických dôvodov a ktorého ochranný obal bol po dodaní Tovaru porušený; (c) pri predaji Tovaru, ktorý môže byť vzhľadom na svoju povahu po dodaní neoddeliteľne zmiešaný s iným Tovarom; (d) v iných prípadoch výslovne vymedzených v ustanovení § 7 ods. 6 Zákona č. 102/2014 Z.z.

14.7 Predávajúci je povinný bez zbytočného odkladu, najneskôr však v lehote do 14 dní odo dňa doručenia Oznámenia o odstúpení , vrátiť Zákazníkovi všetky platby, ktoré od neho prijal na základe Kúpnej zmluvy alebo v súvislosti s ňou (ďalej len ako „Platby“). Predávajúci nie je povinný vrátiť Zákazníkovi Platby pred tým, ako mu je Tovar doručený alebo pokiaľ Zákazník nepreukáže odoslanie Tovaru Predávajúcemu, okrem prípadov, kedy si Tovar vyzdvihuje Predávajúci osobne alebo prostredníctvom ním poverenej tretej osoby.

14.8 Predávajúci je povinný vrátiť Zákazníkovi prijaté Platby rovnakým spôsobom, aký použil Zákazník pri úhrade Kúpnej ceny. Predávajúci je oprávnený vždy vrátiť Platby bezhotovostným prevodom na Bankový účet Zákazníka. Tým nie je dotknuté právo Zákazníka dohodnúť sa s Predávajúcim na inom spôsobe vrátenia Platby, ak v súvislosti s tým Zákazníkovi nebudú účtované žiadne ďalšie poplatky.

14.9 Zákazník je povinný najneskôr do 14 dní odo dňa odstúpenia od Kúpnej zmluvy zaslať Tovar späť Predávajúcemu prostredníctvom poštovej prepravy alebo ho odovzdať Predávajúcemu alebo osobe poverenej Predávajúcim na prevzatie Tovaru. Pri odstúpení od Kúpnej zmluvy Zákazník znáša náklady na vrátenie Tovaru Predávajúcemu alebo osobe poverenej Predávajúcim na prevzatie Tovaru.

14.10 Ak vzhľadom na povahu Tovaru nie je možné Tovar odoslať späť Predávajúcemu poštou, Predávajúci zabezpečí vyzdvihnutie Tovaru u Zákazníka na svoje vlastné náklady bez zbytočného odkladu, najneskôr však v lehote do 14 dní odo dňa doručenia Oznámenia o odstúpení.

14.11 V prípade odstúpenia od Kúpnej zmluvy je Zákazník povinný vrátiť Tovar Predávajúcemu v rovnakom stave, v akom ho Zákazník prevzal pri uzavretí Kúpnej zmluvy (úplný a nepoškodený). Tovar, ktorý je výrobcom chránený proti otvoreniu, nesmie byť vrátený po odstránení ochranného balenia alebo ochranného označenia. V opačnom prípade má Predávajúci nárok na náhradu škody a/alebo nárok na vydanie bezdôvodného obohatenia.

 1. Informácia o možnosti alternatívneho riešenia spotrebiteľských sporov

15.1 Ustanovenia tohto článku VOP vychádzajú z ustanovení Zákona č. 391/2015 Z.z. a vzťahujú sa výlučne na tých Zákazníkov – fyzické osoby, ktoré pri uzatváraní a plnení Kúpnej zmluvy s Predávajúcim vystupovali v pozícii Spotrebiteľa.

15.2 Alternatívne riešenie spotrebiteľských sporov (ďalej len ako „ARS“) je postup zameraný na dosiahnutie zmierlivého vyriešenia sporu medzi Predávajúcim (podnikateľom) a Zákazníkom (Spotrebiteľom) a na predchádzanie vzniku súdnych sporov medzi týmito subjektmi. Zákazník má právo obrátiť sa na Predávajúceho so žiadosťou o nápravu, ak nie je spokojný so spôsobom, ktorým Predávajúci vybavil jeho Reklamáciu alebo ak sa domnieva, že Predávajúci porušil jeho práva. Zákazník má právo podať návrh na začatie alternatívneho riešenia sporu subjektu alternatívneho riešenia sporov (ďalej len ako „Subjekt ARS“), ak Predávajúci na žiadosť Zákazníka podľa predchádzajúcej vety odpovedal zamietavo alebo na ňu neodpovedal v lehote do 30 dní odo dňa jej odoslania (ďalej len ako „Návrh“).

15.3 Návrh sa podáva príslušnému subjektu ARS. Zoznam subjektov ARS je dostupný na webovom sídle Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky na odkaze: http://www.mhsr.sk/zoznam-subjektov-alternativneho-riesenia-spotrebitelskychsporov/146987s. Podaním Návrhu nie je dotknutá možnosť Zákazníka obrátiť sa na príslušný súd. Ak sú na alternatívne riešenie sporu príslušné viaceré Subjekty ARS, právo voľby, ktorému z nich Návrh podá, má Zákazník. Návrh na začatie alternatívneho riešenia sporu musí obsahovať: (a) meno a priezvisko Zákazníka, adresu na doručovanie, elektronickú adresu a telefonický kontakt, ak ich má; (b) presné označenie Predávajúceho; (c) úplný a zrozumiteľný opis rozhodujúcich skutočností; (d) označenie, čoho sa Zákazník domáha; (e) dátum, kedy sa Zákazník obrátil na Predávajúceho so žiadosťou o nápravu a informáciu, že pokus o vyriešenie sporu priamo s Predávajúcim bol bezvýsledný; (f) vyhlásenie o tom, že vo veci nebol zaslaný rovnaký Návrh inému Subjektu ARS, nerozhodol vo veci súd alebo rozhodcovský súd, vo veci nebola uzavretá dohoda o mediácii, ani nebolo vo veci ukončené alternatívne riešenie sporu spôsobom podľa § 20 ods. 1 písm. a) až e) Zákona č. 391/2015 Z.z.

15.4 Zákazník k Návrhu priloží doklady súvisiace s predmetom sporu, ktoré preukazujú skutočnosti uvedené v Návrhu. Návrh možno podať v listinnej podobe, elektronickej podobe alebo ústne do zápisnice. Na podanie Návrhu môže Zákazník využiť formulár, ktorého vzor je uvedený v prílohe č. 1 Zákona č. 391/2015 Z.z. a ktorý je dostupný aj na webovom sídle Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky a každého Subjektu ARS. Ďalšie podmienky súvisiace s ARS ustanovuje Zákon č. 391/2015 Z. z.

15.5 Ak má Zákazník dojem, že boli porušené jeho spotrebiteľské práva, je zároveň oprávnený podať na Predávajúceho sťažnosť prostredníctvom online formulára na podanie sťažnosti v rámci platformy riešenia sporov online, ktorý je dostupný na odkaze: http://ec.europa.eu/consumers/odr .

 1. Záverečné ustanovenia

Práva Kupujúceho vo vzťahu k Predávajúcemu vyplývajúce zo zákona č. 250/2007 Z.z. o ochrane spotrebiteľa v znení neskorších predpisov zostávajú týmito Podmienkami nedotknuté. Predávajúci nezodpovedá za oneskorené plnenie svojich záväzkov vyplývajúcich z týchto Podmienok, ak takéto oneskorenie bolo spôsobené okolnosťami vylučujúcimi zodpovednosť a má právo na primerané predĺženie lehoty pri plnení svojich záväzkov.

Tieto Podmienky vstupujú do platnosti dňa : 01.04.2020

Menu